Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Instrukcja prowadzenia odłowów

I N S T R U K C J A
POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO OKRĘGU W POZNANIU
dotycząca prowadzenia odłowów ryb przy użyciu
rybackich narzędzi połowowych.


I. Informacje ogólne.

1. Instrukcja jest podstawą organizacji odłowów prowadzonych przy użyciu rybackich narzędzi połowowych na wodach użytkowanych przez PZW Okręg w Poznaniu oraz obrotu złowionych ryb i pozyskanej ikry.

2. Potrzeba prowadzenia odłowów sieciowych ryb wynika z obowiązku:

• przestrzegania zapisów zawartych w umowach dzierżawy i oddania w użytkowanie obwodów rybackich oraz innych wód,
• wykonywania zadań i założeń dotyczących ochrony oraz połowów ryb, które określone zostały w pozytywnie zaopiniowanych operatach rybackich,
• wykazania instytucjom sprawującym nadzór nad wodami Skarbu Państwa, że zostały powierzone odpowiedzialnym, wiarygodnym i dobrze przygotowanym podmiotom gospodarczym (cyklicznie prowadzone kontrole RZGW i Urzędu Marszałkowskiego).

3. Nie realizowanie racjonalnej gospodarki rybackiej i nie respektowanie warunków umów, doprowadziło wielu innych użytkowników rybackich do pozbawienia ich prawa dalszej dzierżawy, a także prawa ubiegania się o nowe obwody rybackie w organizowanych przetargach.

 

II. Osoby upoważnione do odłowu ryb.

1. Do prowadzenia odłowów ryb przy użyciu ustalonych przepisami ustawy i rozporządzeń rybackimi narzędziami połowowymi upoważniona jest osoba posiadająca następujące dokumenty wystawione przez PZW Okręg w Poznaniu:

• zezwolenie na prowadzenie odłowów wydane przez uprawnionego do rybactwa na określoną wodę wg wzoru PZW Okręg w Poznaniu,
• umowę na dokonywanie odłowów ryb na wodach PZW będących w użytkowaniu Okręgu w Poznaniu.

2. Osoba prowadząca odłowy i dokonująca obrotu, w tym pozyskiwania ryb, transportu, magazynowania oraz sprzedaży ryb musi posiadać przy sobie ww. zezwolenia.

3. Zezwolenia te upoważniona osoba winna okazywać wraz z dowodem osobistym na każde żądanie upoważnionych do kontroli organów.

4. Odłów ryb może być prowadzony wyłącznie na akwenie oraz w ustalonym okresie wskazanym w zezwoleniu.

5. Każdorazowy odłów ryb prowadzony w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, będący w sprzeczności z ustalonymi zasadami lub nie respektowaniem treści zezwolenia, a także odłów bez stosownego zezwolenia uznany zostanie jako rażące nie przestrzeganie prawa.

6. W przypadku jak wyżej wobec osoby łamiącej zapisy zawarte w zezwoleniu zostaną podjęte procedury karne przewidziane przepisami prawa.

 

III. Zezwolenie na prowadzenie odłowów ryb.

1. Druki zezwoleń na prowadzenie odłowów ryb zgodne ze wzorem PZW Okręg w Poznaniu wydawane są imiennie.

2. Okres, na który wydawane jest zezwolenia zależy od rodzaju odłowów i wynosić może:

• od jednego dnia (zezwolenie jednorazowe) w przypadku odłowów kontrolnych, badawczych, etc. na jednym akwenie (jeziorze, zbiorniku lub rzece),
• do maksymalnie 2 tygodni w przypadku odłowów sprzętem ciągnionym na wodzie (jeziorze lub zbiorniku), na której wymagane jest wykonanie kilku lub kilkunastu zaciągów (toni rybackich) lub w przypadku połowu węgorza zstępującego przestawą węgorzową, a także odłowów tarlaków ryb w celu pozyskiwania ikry i z przeznaczeniem do dalszej hodowli w Ośrodkach Zarybieniowych PZW Okręg w Poznaniu.

 

IV. Ewidencja zezwoleń na prowadzenie odłowów ryb.

1. Zezwolenia na odłów ryb są wewnętrznymi drukami ścisłego zarachowania, każdorazowo podlegają określonej procedurze bezwzględnej ewidencji i rozliczania. Osoby otrzymujące zezwolenie zobowiązane są do jego zwrotu.

2. Wydane zezwolenia ewidencjonowane są w specjalnym rejestrze zezwoleń na prowadzenie odłowów sieciowych ryb w taki sposób, który umożliwia natychmiastową identyfikację osoby, terminu, miejsca i inne informacje związane z ich wykonywaniem.

3. Rejestr wydanych zezwoleń winien zawierać:

• kolejny numer w rejestrze,
• imię i nazwisko osoby uprawnionej do odłowów,
• nazwę brygady rybackiej,
• nazwę wody, na której prowadzone będą odłowy,
• dokładny termin wykonywania odłowów,
• rodzaj, charakter wykonywanych odłowów.

4. Rejestr wydanych zezwoleń znajduje się w Biurze PZW Okręg w Poznaniu. Osoby zainteresowane wydanymi zezwoleniami i prowadzonymi odłowami mają prawo uzyskać niezbędną informację w przedmiotowej sprawie w Biurze PZW w Poznaniu.

 

V. Plan i harmonogram odłowów.
1. Odłowy winny być prowadzone zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym planem odłowów na dany rok gospodarczy (kalendarzowy).

2. Prowadzenie odłowów z pominięciem w/w planu może być wykonywane w sytuacjach potrzeby nagłej interwencji związanej z uzyskaniem informacji o stanie sanitarno-zdrowotnym ichtiofauny lub środowiska, ważnych potrzeb hodowlanych, wskazań ichtiopatologicznych, powstałych zagrożeń ryb lub w celach badawczych. Decyzje w takiej sprawie, działając w imieniu uprawnionego do rybactwa, podejmują odpowiedzialne służby ichtiologiczne Okręgu.

 

VI. Powiadomienia o odłowach.

1. O terminie prowadzenia odłowów powiadomione są koła PZW, którym na mocy uchwały Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu powierzono opiekę nad wodą, na której przeprowadzone zostaną odłowy.

2. Powiadamianie Kół dokonuje specjalista-ichtiolog w formie pisemnej z wyjątkiem przypadków prowadzenia nagłych odłowów interwencyjnych lub w sytuacji zmiany uprzednio ustalonego terminu. Wówczas powiadamianie może być dokonane w innej formie. W przypadku braku opiekuna wody powiadomienie przekazuje się najbliżej zlokalizowanemu Kołu PZW.

3. Przed przystąpieniem do odłowu osoba posiadająca stosowne zezwolenie na odłów ryb winna przekazać informację o godzinie ich rozpoczęcia lub wypłynięcia na akwen, ewentualnie o postawieniu przestawy węgorzowej osobie odpowiedzialnej (przełożonym) w tym:
• specjaliście-ichtiologowi z Okręgu PZW w Poznaniu,
• lub dyrektorowi (jego zastępcy), ewentualnie specjaliście ds. ochrony wód Okręgu,
• opiekunowi wody.

4. Osoba posiadająca stosowne zezwolenie na odłów ryb zobowiązana jest do prowadzenia tzw. „książki odłowów", gdzie dokonuje wpisu dotyczącego rozpoczęcia i zakończenia odłowów (data i godzina) lub spłynięcia z wody, ewentualnie zdjęcia przestawy węgorzowej.

5. Książka odłowów powinna zawierać następujące dane:

• kolejny numer porządkowy,
• datę odłowu,
• nazwę wody, na której prowadzone są odłowy,
• godzinę rozpoczęcia odłowu,
• godzinę zakończenia odłowu,
• podpis osoby dokonującej wpisu,
• uwagi dotyczące odłowu.


VII. Sposób zagospodarowania odłowionych ryb i pozyskanej ikry
.

1. O wynikach odłowów ryb należy powiadomić odpowiedzialnego specjalistę-ichtiologa lub zastępca dyrektora, względnie dyrektora Okręgu PZW w Poznaniu. Osoby te podejmują decyzję co do sposobu zagospodarowania odłowionych ryb.

2. W przypadku, gdy ww. osoby biorą udział w odłowach decyzje podejmowane są na miejscu.

3. Dopuszcza się następujące sposoby zagospodarowania złowionych ryb i pozyskanej ikry:

• przekazanie na zarybienie lub do dalszej hodowli w ośrodkach zarybieniowych PZW Okręg w Poznaniu,
• sprzedaż detaliczna i hurtowa instytucjom, podmiotom gospodarczym lub osobom fizycznym.

 

VIII. Dokumentacja obrotu złowionych ryb i pozyskanej ikry.

1. Dokumentacja złowionych ryb i pozyskanej ikry odbywa się wyłącznie przy użyciu kas fiskalnych i obowiązujących dokumentów stosowanych przez PZW Okręg w Poznaniu, takich jak:

• MAGAZYN PRZYJMIE (MP),
• Protokół połowu ryb i raków,
• paragon fiskalno-kasowy,
• MAGAZYN WYDA (MW).

2. Obowiązkiem osoby prowadzącej odłowy ryb jest sporządzenie niezwłocznie po dokonanym odłowie ww. dokumentu MP, a w przypadkach przewidzianych rozporządzeniem z dnia 30.09.2003 r. w sprawie dokumentacji prowadzonej przez uprawnionego do rybactwa (Dz. U. Nr 180 poz. 1766) także Protokołu połowu ryb i raków (pkt XI.1.7).

3. Pozyskane w wyniku dokonanych odłowów ryby należy niezwłocznie zważyć i przyjąć na stan magazynowy poprzez wystawienie dokumentu MP. Przyjęcie na stan ryb należy dokonać niezwłocznie po:
• przybyciu do brzegu w przypadku odłowu na jeziorze, zbiorniku lub rzece,
• wyjęciu ryb z sieci w przypadku odłowu węgorza schodzącego.

4. W MP zapisywane są dane dotyczące miejsca połowu ryb (obwód rybacki, nazwa wody) oraz ilości, gatunki i sortymenty poszczególnych gatunków złowionych ryb.

5. Niezależnie od tego w MP obok podpisu osoby przyjmującej odłowione ilości ryb musi zostać wpisana również godzina dokonanego ważenia w miejscu wskazanym.

6. Przyjęcie ryb poprzez wystawienie MP, powinno być podpisane przez uczestniczące w odłowach i ważeniu ryb osoby: świadków, przedstawicieli opiekuna wody.

7. Dokumentacja sprzedaży i rozchodu złowionych ryb i pozyskanej ikry odbywa się wyłącznie przy użyciu obowiązujących następujących dokumentów sprzedaży stosowanych przez PZW Okręg w Poznaniu:

• paragony fiskalno-kasowe lub
• dokumenty MAGAZYN WYDA.

8. Dokumenty MW wystawiane są:

• w przypadku sprzedaży i konieczności sporządzania faktur VAT,
• wydawania ryb na zarybienie wód PZW Okręg w Poznaniu,
• wydawania ryb do dalszej hodowli w ośrodkach zarybieniowych PZW Okręg w Poznaniu,
• wydawania ryb do dalszej sprzedaży w punktach-sklepach PZW Okręg w Poznaniu,
• w celu przekazania ryb do przeprowadzenia badań weterynaryjnych ryb.

9. W dokumencie MW zapisywane są ilości, gatunki, sortymenty wielkościowe oraz ceny jednostkowe i wartość poszczególnych gatunków rozchodowanych ryb.

10. Jeżeli ze względów organizacyjnych rozchód lub sprzedaż ryb odbywać się będzie przez okres dłuższy niż 1 dzień, wtedy dla sprawnej organizacji oraz skutecznej kontroli rozchodu i sprzedaży ryb do ewidencjonowania ilości ryb można zastosować druki kartotekowe.

11. Niedopuszczalne jest wydawanie ryb bez ww. dokumentów.

12. Wpisy do ww. dokumentów muszą być dokonywane w sposób czytelny i jednoznaczny. W przypadku popełnienia pomyłki dozwolone jest wyłącznie zwykłe skreślenie błędnego zapisu parafowane podpisem i ponowne wpisanie właściwej wartości.

13. Niedopuszczalne jest poprawianie błędnego zapisu przez pogrubianie lub kolorowanie.

14. W przypadku ewidentnej nieczytelności dokumentu, należy wystawić nowy dokument MW, pozostawiając błędnie wystawione oryginał i wszystkie kopie w bloczku, po uprzednim ich przekreśleniu.

 

IX. Odłowy ryb w okresach ochronnych oraz o wymiarach poniżej wymiarów ochronnych.
1. Odłowy ryb w okresach ochronnych oraz ryb o wymiarach nie przekraczających wymiarów ochronnych określonych stosownymi ustawami i rozporządzeniami (pkt XI.1.1-6) oraz w przypadku innych odstępstw od ww. przepisów, np. w odległości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę przeprowadzane są wyłącznie na podstawie decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

2. Odłowy węgorza schodzącego przy użyciu przestaw węgorzowych przegradzających więcej niż połowę szerokości łożyska wody płynącej prowadzane są wyłącznie na podstawie decyzji starostów.

3. Osoba dokonująca odłów ryb w okresie ochronnym oraz o wymiarach poniżej wymiarów ochronnych, a także przegradzająca więcej niż połowę szerokości łożyska wody płynącej zobowiązana jest do posiadania przy sobie kopii ww. decyzji.

4. Złowione ryby z gatunków, które podlegają ochronie z powodu trwającego okresu ochronnego lub ryby, których wymiary nie przekraczają wymiaru ochronnego należy niezwłocznie oraz z zachowaniem niezbędnej staranności wypuścić do tej samej wody, w której zostały złowione.

 

X. Postanowienia końcowe.

1. Instrukcja obowiązuje wszystkie osoby, które dokonują odłowów ryb przy użyciu rybackich narzędzi połowowych na wodach użytkowanych przez PZW Okręg w Poznaniu.

2. Wszelkie zmiany w treści instrukcji wymagają formy pisemnej.

 

XI. Akty prawne dotyczące rybactwa śródlądowego.

1. Osoba prowadząca odłowy zobowiązana jest znać i bezwzględnie przestrzegać następujące przepisy prawa i inne zarządzenia dotyczące rybactwa śródlądowego, zawarte w następujących aktach prawnych:

1) Ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18.04.1985 r. (obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 21.10.2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. Nr 189 poz. 1471),
2) Ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 24.09.2010 r. (Dz. U. Nr 200 poz. 1322),
3) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138 poz. 1559 z późn. zm.),
4) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 02.06.2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 94 poz. 780),
5) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11.06.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 104 poz. 654),
6) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12.10.2011 r., w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419),
7) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30.09.2003 r. w sprawie dokumentacji prowadzonej przez uprawnionego do rybactwa (Dz. U. Nr 180 poz. 1766),
8) Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 06.01.2004 r. w sprawie utworzenia obwodów rybackich (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 1 z 15.01.2004 r., poz. 1),
9) Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 30.04.2004 r. w sprawie utworzenia obwodów rybackich (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 77 z 28.05.2004 r., poz. 1645),
10) Załącznika do rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 25.08.2011 r. - Wykaz obwodów rybackich w regionie wodnym Warty - www.rzgw.poznan.pl,
11) Uchwały nr 76/2006 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.12.2006 r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych na wodach województwa wielkopolskiego z późn. zm.

2. Osoba prowadząca odłowy sieciowe ryb zobowiązana jest znać i bezwzględnie przestrzegać ustalone wewnętrzne zasady prowadzenia odłowów sieciowych ryb wprowadzone uchwałami Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu.

3. Ponieważ w dniu 27.11.2010 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 200 poz. 1322), na bazie której w przyszłości wydane zostaną szczegółowe przepisy wykonawcze w postaci wydanych rozporządzeń zmianie ulegną też niektóre warunki dokonywania odłowów. Zatem po wejściu w życie nowych przepisów użytkownik rybacki, jak i osoby prowadzące odłowy zobowiązane będą dostosować swoją dotychczasową działalność do obowiązujących aktów prawnych.

 

 

Uchwała Nr 160/12 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia „Instrukcji PZW Okręgu w Poznaniu".

 

Instrukcja do pobrania