Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Połów ryb kuszą

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB KUSZĄ NA TERENIE DZIAŁANIA
OKRĘGU PZW W POZNANIU 

I WSTĘP

 

1. Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb kuszą, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania łowiectwa podwodnego i ochrony zasobów ichtiofauny obowiązujących na wodach Okręgu PZW w Poznaniu.
2. Postanowienia Regulaminu są rozszerzeniem przepisów zawartych w Ustawie o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18.04.1985r. z późn. zm. i przepisów wydanych na jej podstawie.
3. Amatorski połów ryb kuszą może uprawiać osoba posiadająca kartę łowiectwa podwodnego, stosowne zezwolenie oraz należąca do ogólnodostępnego Stowarzyszenia Spearfishing Poland lub Okręgu PZW w Poznaniu.

II PRAWA UPRAWIAJĄCEGO ŁOWIECTWO PODWODNE

 

1. Prawo do połowu kuszą mają osoby posiadające kartę łowiectwa podwodnego, przestrzegające zasad ujętych w Ustawie o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18.04,.1985r. z późn. zm., przepisach wydanych na jej podstawie oraz niniejszym Regulaminie, po uzyskaniu zezwolenia uprawnionego do rybactwa.
2. Zasady wydawania kart łowiectwa podwodnego regulują przepisy ustawy z dnia 18.04.1985r. o rybactwie śródlądowym z późniejszymi zmianami.
3. Prawo do połowu ryb kuszą ma osoba która ukończyła 18 lat.

III OBOWIĄZKI UPRAWIAJĄCEGO ŁOWIECTWO PODWODNE

 

1. W czasie uprawiania łowiectwa podwodnego, łowiący ma obowiązek posiadać: kartę łowiectwa podwodnego oraz zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa oraz prowadzić rejestr połowu ryb.
2. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten łowiący, który przybył na łowisko wcześniej. Przy zajmowaniu miejsca na łowisku, łowiący powinni zachować między sobą oraz innymi osobami, a także od ustawionych w wodzie narzędzi połowowych odległość 75 metrów.
3. Obowiązkiem łowiącego jest opuszczenie łowiska, jeśli mają być rozgrywane na nim zawody wędkarskie.
4. W przypadku zauważenia sprzętu kłusowniczego, zanieczyszczenia wody lub śnięcia ryb łowiący ma obowiązek natychmiast zawiadomić o tym Policję, uprawnionego do rybactwa albo najbliższy organ administracji publicznej.

IV ZASADY ŁOWIECTWA PODWODNEGO

 

1. Amatorski połów ryb kuszą uprawia się zgodnie z zasadami ujętymi w Ustawie o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18.04.1985r. z późn. zm. oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.
2. Osoba poławiająca ryby kuszą ma obowiązek przestrzegać wymiary i okresy ochronne ryb oraz limity dzienne połowu ryb ustalone przez użytkownika rybackiego.

V OCHRONA RYB

1.  Wymiary ochronne ryb ustalone przez użytkownika rybackiego
- karp do 40 cm
- lin do 30 cm
- okoń do 25 cm
- szczupak do 50 cm
- sandacz do 50 cm
- pozostałe gatunki zgodnie przepisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001r. z późn. zm.

2. Okresy ochronne ryb ustalone przez użytkownika rybackiego.
- szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia
- sandacz od 1 stycznia do 31 maja
- pozostałe gatunki zgodnie przepisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001r. z późn. zm.

3. Limity dobowe połowu ryb:
a. Wprowadza się następujące limity ilościowe połowu ryb do zabrania z łowiska w ciągu dnia:
- sum - 1 sztuka
- szczupak, sandacz, sieja, karp, lin, boleń, miętus (łącznie) - 2 sztuki
- karp, lin (łącznie) - 3 sztuki
b. Łączna liczba złowionych i zabranych z łowiska ryb wymienionych gatunków nie może przekroczyć 3 sztuk w ciągu dnia
c. Dopuszcza się zabranie z łowiska ryb innych gatunków nie wymienionych wyżej w ilościach nie przekraczających 5 kg w ciągu dnia
d. Limity połowu nie dotyczą karasia srebrzystego, krąpia, leszcza, tołpygi i amura

VI ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

 

1. Naruszenie przepisów dotyczących amatorskiego połowu kuszą oraz wyżej wymienionych zasad będzie stanowiło podstawę do pozbawienia zezwolenia bez odszkodowania przy równoczesnym zastosowaniu sankcji wynikających Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18.04.1985r. z późn. zm. oraz przepisami wydanymi na jej podstawie oraz Ustawy o Ochronie Zwierząt i Ustawy o Ochronie Przyrody.

 

Uchwała Zarządu Okręgu PZW w Poznaniniu Nr 94/2015 z dnia 20.02.2015 w sprawie regulaminu amatorskiego połowu ryb kuszą

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Ilość odwiedzin

Reklama