Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Zasady udostępniania lasów

Zasady udostępniania lasów


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. RP Nr 101 z dnia 8 listopada 1991r.), Kodeks Wykroczeń, Art.82, 148, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 161, 162, 163, 164, 165, 166.

Art. 26.2
1. Stałym zakazom wstępu objęte są lasy stanowiące:
1) uprawy leśne
2) powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne
3) ostoje zwierząt
4) źródliska rzek i potoków
5) obszary zagrożone erozją

Art. 27.2 i 3
2. Zbiór płodów runa leśnego dla celów przemysłowych wymaga zawarcia umowy z nadleśnictwem.
3. Nadleśniczy odmawia zawarcia umowy, w przypadku gdy zbiór runa leśnego zagraża środowisku leśnemu.

Art. 29.1 i 2
1. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach.
2. Postój pojazdów, o których mowa w ust. 1, na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.

Art. 30
1. W lasach zabrania się:
1) zanieczyszczania gleby i wód,
2) zaśmiecania,
3) rozkopywania gruntu,
4) niszczenia grzybów oraz grzybni,
5) niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin,
6) niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic,
7) zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych,
8) rozgarniania i zbierania ściółki,
9) wypasu zwierząt gospodarskich,
10) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
11) wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk,
12) płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt,
13) puszczania psów luzem,
14) hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.
2. Przepisy ust. 1 pkt 3 i 5 nie dotyczą czynności związanych z gospodarką leśną, a pkt 12-14 nie dotyczą polowań.
3. W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2) korzystania z otwartego płomienia,
3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.
4. Przepisy ust. 3 nie dotyczą działań i czynności związanych z gospodarką leśną, pod warunkiem że czynności te nie stanowią zagrożenia pożarowego.

Art. 161 KW
1. Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nie należącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nie przeznaczonym, podlega karze grzywny.

Art. 162 KW
1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.
2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 166 KW
Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo karze nagany.

 

Nadleśnictwo Wronki - drogi i miejsca parkingowe nad jeziorami Chojno, Głuchowiec i Radziszewskie oraz nad rzeką Wartą udostępnione dla wędkarzy

Korzystającym z parkingów i dróg dojazdowych oraz wędkujących na terenie LP NL Wronki obowiązują zakazy:

- budowy jakichkolwiek urządzeń i budowli bez zgody Nadleśnictwa

- organizowania imprez oraz palenie ognisk na terenach leśnych oraz strefie brzegowej bez zgody Nadleśnictwa

- biwakowania w strefie brzegowej jezior i rzek oraz na wyznaczonych miejscach postoju

 

Mapy dróh i miejsc postojowych:

NLP Wronki 1 Mapa NLP Wronki 2 Mapa

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Ilość odwiedzin

Reklama