Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Prawa i obowiązki opiekunów wód

Prawa i obowiązki Kół,
którym powierzono opiekę nad wodami Okręgu PZW w Poznaniu

 

Prawa i obowiązki Kół nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym ustawy o rybactwie śródlądowym, ustawy prawo wodne, ustawy o ochronie środowiska i regulaminu amatorskiego połowu ryb PZW.

 

Prawa:

 

1. Uczestniczenie w zarybianiu i odbiorze materiału zarybieniowego dostarczonego przez Okręg. Odbioru dokonuje upoważniona komisja Koła, w składzie której powinien uczestniczyć Społeczny Instruktor Zarybiania Wód lub inny upoważniony przedstawiciel Koła. Odbiór polega na uczestniczeniu przy ważeniu, załadunku i rozładunku materiału zarybieniowego oraz zatwierdzeniu dokumentacji zarybieniowej.
2. Wnoszenie uwag dotyczących zarybiania, w tym proponowanie zmian gatunkowych, w oparciu o zaobserwowaną presję wędkarską , zmiany środowiskowe, itp.
3. Samodzielne zarybiania przez Koło wody będące w użytkowaniu Okręgu, może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu tego zabiegu ze służbami ichtiologicznymi Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu.
4. Prowadzenie akcji propagandowej i inspirowanie działań na rzecz szeroko pojętej ochrony powierzonej wody przed kłusownictwem, zanieczyszczeniami i niszczeniem przyrody.
5. Uczestniczenie i otrzymywanie informacji o planowanych odłowach kontrolno-gospodarczych, których prowadzenie wynika z zawartych umów dzierżawy i operatów rybackich.
6. Budowanie sztucznych tarlisk i krześlisk, może być dokonywane wyłącznie w uzgodnieniu ze służbami ichtiologicznymi Biura Okręgu PZW z uwzględnieniem zapisów zawartych w operatach rybackich.
7. Wydawanie zezwoleń na organizacje zawodów wędkarskich na powierzonym pod opiekę akwenie, na podstawie posiadanego pełnomocnictwa Zarządu Okręgu.
8. Kontrola rozgrywanych zawodów wędkarskich na akwenie pod względem przestrzegania RAPR, przepisów prawa, a w szczególności zachowania porządku przez organizatora zawodów.
9. Reprezentowanie Zarządu Okręgu w postępowaniach administracyjno-kontrolnych prowadzonych przez uprawnione organy i instytucje, na podstawie posiadanego pełnomocnictwa Zarządu Okręgu.
10. Uczestniczenie w okręgowym funduszu na ekologie.

 

Obowiązki:

 

1. Udzielanie pomocy przy zarybianiu wód poprzez wskazanie dogodnego miejsca dojazdu dla specjalistycznego środka transportu dla ryb żywych. W przypadku braku możliwości dojazdu lub przy zarybianiu gatunkami i asortymentami ryb wymagającymi rozprowadzenia po akwenie, celem sprawnego ich rozładunku należy zabezpieczyć środki techniczne (łodzie, miski, wanienki, wiadra, itp.) oraz odpowiednią ilość osób dla bezpiecznego i szybkiego wprowadzenia ryb do wody.
2. Podejmowanie współpracy z Policja, Państwową i Społeczna Strażą Rybacka oraz innymi służbami upoważnionymi do kontroli osób wędkujących oraz z organizacjami i instytucjami powołanymi do ochrony wód i przyrody w celu skutecznej walki z kłusownictwem i zanieczyszczeniem środowiska.
3. Zachęcanie członków Koła do wstępowania w szeregi SSR oraz do aktywnego udziału we wspólnym zwalczaniu kłusownictwa na wodach PZW, a przede wszystkim do natychmiastowego powiadamiania odpowiednich służb o stwierdzonych przypadkach kłusownictwa, skażeń ekologicznych i innych zagrożeniach dla ichtiofauny.
4. Prowadzenie stałej obserwacje wód, w tym zachowania ryb i innych organizmów żywych, a w przypadku zauważenia przyduchy, zatrucia lub zanieczyszczenia natychmiastowe lokalizowanie źródła. O powyższym, jak i o innych ujawnionych faktach niszczenia środowiska naturalnego (niszczenie roślinności brzegowej w celu budowy plaż, pomostów, kąpielisk, grodzenie wód, itp.) opiekun wody powiadamia niezwłocznie Biuro Okręgu PZW oraz stosowne do kompetencji instytucje: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Powiatowy, Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Policję i inne upoważnione organy i instytucje.
5. Natychmiastowe powiadamianie Okręgu PZW w Poznaniu o stwierdzonych śnięciach ryb; sporządzenie stosownej notatki zawierającej m.in. gatunek i przybliżoną ilość śniętych ryb oraz aktywne uczestniczenie w akcji ich zbierania.
6. Organizowanie akcji związanych z oczyszczaniem stref przybrzeżnych wód ze śmieci i dbałość o utrzymanie porządku nad wodą.
7. Prowadzenie ewidencji zgłoszonych i odbytych zawodów wędkarskich.
8. Sporządzanie rocznej szacunkowej ankiety amatorskiego połowu ryb zgodnie z trybem i warunkami ustalonymi przez Zarząd Okręgu PZW w Poznaniu.

 

Zakazy:

 

Kołom nie wolno bez zgody i wiedzy PZW w szczególności:
1. zawierać jakichkolwiek umów,
2. zaciągać jakichkolwiek zobowiązań,
3. występować z wnioskami i podaniami do organów administracji samorządowej i rządowej,
4. podejmować jakichkolwiek działań faktycznych, które mogłyby skutkować odpowiedzialności PZW wobec osób trzecich,
5. podejmować jakichkolwiek działań faktycznych i prawnych, które mogłyby skutkować nałożeniem na PZW kar pieniężnych, opłat, bądź obowiązków w drodze decyzji administracyjnych.

 

 


Uchwała Nr 125/2015 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 24 września 2015 r. w sprawie powierzenia opieki nad wodami

 

Koła PZW, opiekunowie poszczególnych wód, na podstawie Uchwały nr 136/11 Zarządu Okregu PZW w Poznaniu z dnia 15.12.2011 r. są upoważnione do udzielania i widawania zezwoleń na organizację zawodów.

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Ilość odwiedzin

Reklama