Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu
http://www.poznan.pzw.org.pl

Aktualności

WĘGORZ - NOWE PRZEPISY

Aktualności | 2010-06-18 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Dziennik Ustaw Nr 104 Poz. 654
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 11 czerwca 2010 r.

 

zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie

 

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559, z 2003 r. Nr 17, poz. 160 oraz z 2009 r. Nr 94, poz. 780) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Amatorski połów ryb wędką uprawia się z zachowaniem dobowego limitu połowu węgorza - do 2 sztuk.";
2) w § 6 pkt 25 otrzymuje brzmienie:
„25) węgorza (Anguilla anguilla L.) 50 cm,";
3) w § 7:
a) w ust. 1 po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:
„15a) węgorza (Anguilla anguilla L.) - od dnia 15 czerwca do dnia 15 lipca,", (okres ochronny nie ulega skróceniu o dzień wolny od pracy)
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jeżeli pierwszy albo ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb
lub raków, z wyjątkiem gatunków, o których mowa w ust. 1 pkt 4a i 15a, przypada w dzień
ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.";

4) w § 11 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) węgorza - nie może być mniejsza niż 20 mm,".
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. K. Plocke

 

Załączniki