Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności - archiwum

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego

Aktualności | 2020-05-27 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu, ul. Floriana Znanieckiego 9, 60-682 Poznań, działając na podstawie art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych jako podmiot nie zobowiązany do jej stosowania oraz Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach „Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020" w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie nr OR15-6521.3.1-OR1500017/19 na operacje pn. „Modernizacja i usprawnienie obiektu chowu i hodowli ryb Polskiego Związku Wędkarskiego w Zaborówcu w zakresie poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa pracowników i dobrostanu zwierząt.".   Zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

Wymiana aluminiowej instalacji elektrycznej w budynku wylęgarni ryb

 

  Opis przedmiotu zamówienia

Wymiana aluminiowej instalacji elektrycznej w budynku wylęgarni ryb zlokalizowanej w miejscowości Zaborówiec, gm. Wijewo, pow. Leszczyński  

Wykonanie następujących prac:
1.       roboty demontażowe
2.       roboty montażowe
3.       materiały

Termin realizacji
·         rozpoczęcie realizacji w terminie od 01 lipca 2020 r.
·         zakończenie realizacji w terminie do 31 sierpnia 2020 r.  

Ze szczegółową specyfikacją (ślepym kosztorysem) można się zapoznać w siedzibie Zamawiającego tj. w siedzibie Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu przy ul. Znanieckiego 9, 60-682 Poznań.

 

  Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp. Nazwa kryterium   Waga
1. cena netto 100 %

 

  Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium

Cena netto oferty: Znaczenie procentowe kryterium: 100% Max. ilość punktów: 100 pkt Zasady punktacji: Liczymy iloraz łącznej wartości netto ceny najniższej ofert do badanej ofert, następnie wynik mnożymy x 100, wynik iloczynu mnożymy x waga tj. (1,00)

 

  Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w siedzibie Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu przy ul. Znanieckiego 9, 60-682 Poznań, sekretariat  

 

  Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 czerwca 2020 r. godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego tj. w siedzibie Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu przy ul. Znanieckiego 9, 60-682 Poznań, sala konferencyjna  

 

  Okres związania ofertą

21 dni

 

 

Zawarcie umowy nastąpi z oferentem, którego oferta będzie zawierała najniższą cenę, niezwłocznie po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej ofert, nie później niż w terminie 21 dni od dnia otwarcia ofert.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w szczególności gdy:
·         wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie wszczynania postępowania,
·         w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

Informacje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu składania ofert częściowych
·          rozpatrywane będą tylko oferty całościowe spełniające pełna specyfikacje zamówienia
·         ofertę należy złożyć na załączonym wzorze formularza
·         do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.  

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
·         dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
·         wartość oferty netto/brutto,
·         oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym

 

Poleć znajomemu

Załączniki

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.