Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności - archiwum

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego

Aktualności | 2020-05-27 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

ZAPYTANIE OFERTOWE

  Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu, ul. Floriana Znanieckiego 9, 60-682 Poznań, działając na podstawie art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych jako podmiot nie zobowiązany do jej stosowania oraz Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach „Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020" w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie nr OR15-6521.3.1-OR1500017/19 na operacje pn. „Modernizacja i usprawnienie obiektu chowu i hodowli ryb Polskiego Związku Wędkarskiego w Zaborówcu w zakresie poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa pracowników i dobrostanu zwierząt.".   Zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Remont pomieszczeń wylęgarniczych i socjalnych

 

  Opis przedmiotu zamówienia

Remont pomieszczeń wylęgarniczych i socjalnych w budynku wylęgarni ryb zlokalizowanej w miejscowości Zaborówiec, gm. Wijewo, pow. Leszczyński  

Wykonanie następujących prac wraz z zakupem niezbędnych materiałów:
1.      Wykucie z muru ościeżnic drewnianych
2.      Osadzenie drzwi
3.      Wykonanie ścianek działowych
4.      Uzupełnienie tynków wewnętrznych i zewnętrznych
5.      Licowanie ścian płytkami
6.      Zeskrobanie starej farmy
7.      Położenie gładzi
8.      Malowanie pomieszczeń
9.      Naprawa posadzej
10.  Położenie płytek gresowych na posadzkę
11.  Korytka ACO
12.  Wykonanie sufitu podwieszanego  

Termin realizacji
·         rozpoczęcie realizacji w terminie od 01 lipca 2020 r.
·         zakończenie realizacji w terminie do 31 sierpnia 2020 r.  

Z zakresem remontu można się zapoznać w siedzibie Zamawiającego tj. w siedzibie Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu przy ul. Znanieckiego 9, 60-682 Poznań.  

Po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się jest możliwość oględzin budynku wylęgarni w Zaborówcu.

 

      Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp. Nazwa kryterium   Waga
1. cena netto 100 %

 

  Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium

Cena netto oferty: Znaczenie procentowe kryterium: 100% Max. ilość punktów: 100 pkt Zasady punktacji: Liczymy iloraz łącznej wartości netto ceny najniższej ofert do badanej ofert, następnie wynik mnożymy x 100, wynik iloczynu mnożymy x waga tj. (1,00)

 

  Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w siedzibie Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu przy ul. Znanieckiego 9, 60-682 Poznań, sekretariat  

 

  Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 czerwca 2020 r. godz. 14:30 w siedzibie Zamawiającego tj. w siedzibie Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu przy ul. Znanieckiego 9, 60-682 Poznań, sala konferencyjna  

 

  Okres związania ofertą

21 dni

 

Zawarcie umowy nastąpi z oferentem, którego oferta będzie zawierała najniższą cenę, niezwłocznie po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej ofert, nie później niż w terminie 21 dni od dnia otwarcia ofert.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w szczególności gdy:
·         wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie wszczynania postępowania,
·         w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

Informacje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu składania ofert częściowych
·         rozpatrywane będą tylko oferty całościowe spełniające pełna specyfikacje zamówienia
·         ofertę należy złożyć na załączonym wzorze formularza
·         do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.  

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

·         dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
·         wartość oferty netto/brutto,
·         oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym

 

 

Poleć znajomemu

Załączniki

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.