Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Przepisy PZW zobacz archiwum

Rezerwacji wód na zawody wędkarskie

Przepisy PZW | 2022-11-17 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

ZBIÓR ZASAD REZERWACJI WÓD OKREGU PZW W POZNANIU NA ZAWODY WĘDKARSKIE - Zezwolenia na organizację zawodów na akwenach zarzadzanych przez Okreg PZW w Poznaniu wydaje Okręgowy Kapitanat Sportowy. - Rejestr zawodów i wydanych zezwoleń prowadzi Okręgowy Kapitanat Sportowy. - Okręgowy Kapitanat Sportowy jest upoważniony przez Zarząd Okrędu do występowania do PGW WP o zgodę na organizację zawodów w imieniu Kół PZW i własnym. - Wszystkie Koła Okręgu PZW w Poznaniu są zobowiązane do przekazania do OKS w terminie do końca stycznia ...... więcej

Okręgowa Komisja ds. Odznaczeń

Przepisy PZW | 2022-09-29 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Okręgowa Komisja Odznaczeń przypomina, że termin składania wniosków na wyróżnienia zgodnie z „https://www.pzw.org.pl/zgpzw/wiadomosci/42/67/regulamin_nadawania_odznak_honorowych_i_okolicznosciowych_polski" rozdz. 2 pkt 12 upływa z dniem 31 stycznia każdego roku. Zwraca uwagę, że wniosek musi być wypełniony czytelnie. • Nazwisko kandydata należy pisać drukowanymi literami. • W rubryce „Koło PZW" należy wpisać numer i nazwę Koła, w którym aktualnie jest członek, na którego składany jest wniosek na odznaczenie.• Pod ...... więcej

Zasady tworzenia funduszu dla opiekunów wód, podziału funduszu oraz sposób rozliczenia się opiekunów z otrzymanych środków (od 2022 r.)

Przepisy PZW | 2022-06-08 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

ZASADY TWORZENIA FUNDUSZU DLA OPIEKUNÓW WÓD, PODZIAŁU FUNDUSZU ORAZ SPOSÓB ROZLICZENIA SIĘ OPIEKUNÓW Z OTRZYMANYCH ŚRODKÓW. W oparciu o Uchwałę Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu Nr 125/2015 z dnia 24.09.2015 r. uchwala się następujące zasady: § 1 Tworzenie funduszu.Fundusz tworzy się poprzez odpis w wysokości 2 % od składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód wg wykonania za rok poprzedni. § 2 Kryteria podziału środków dla poszczególnych kół - ...... więcej

Zasady oceny wniosków inwestycyjnych Kół o dofinansowanie rozpatrywanych przez Komisję Finansową przy ZO PZW w Poznaniu

Przepisy PZW | 2022-06-08 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Zasady oceny wniosków inwestycyjnych Kół o dofinansowanie rozpatrywanych przez Komisję Finansową przy ZO PZW w Poznaniu 1. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie wnioski zawierające: a. zgodność celów ze statutem PZW b. zawierające wyliczenia i kalkulacje c. potwierdzające statusu prawnego nieruchomości / lokalu d. określające sytuację finansową Koła uzasadniającą przyznanie dofinansowania2. Zatwierdzone wnioski do dofinansowania będą realizowane w kolejnym roku budżetowym z wydzielonego na ten cel funduszu.3. O zakończeniu inwestycji dofinansowanych ze ...... więcej

Regulamin Finansowania Sportu Okręgu PZW w Poznaniu na rok 2022-2025

Przepisy PZW | 2022-05-25 | Publikujący: Okręgowy Kapitanat Sportowy

1. Finansowanie sportu okręgowego realizowane jest z następujących źródeł:a. dotacji zarządu okręgu - nie mniej niż 15% odpisu od składki członkowskiej członków okręgu według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego/,b. dotacji zarządów kół,c. subwencji na realizację zadań w zakresie sportu wędkarskiego,d. darowizn od sponsorów sportu,e. dofinansowania uzyskanego z urzędów miejskich i wojewódzkich oraz organizacji rządowych, 2. Z dofinansowania korzystać mogą wyłącznie członkowie Okręgu PZW w Poznaniu w ...... więcej

Regulamin zawodów w dyscyplinach wędkarskich 2022-2025

Przepisy PZW | 2022-04-02 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE1. Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustalonych przez Główny Kapitanat Sportowy i zatwierdzonych przez Zarząd Główny PZW, dotyczących organizacji sportu wędkarskiego ( Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego, zwane dalej jako ZOSW), został opracowany niniejszy regulamin stanowiący system wyłaniania reprezentantów okręgu i zasad rozgrywania mistrzostw okręgu, zawodów z cyklu Grand Prix Okręgu. Niniejsze przepisy stanowią uszczegółowienie , rozwinięcie i regulują funkcjonowanie sportu ...... więcej

Rejestr amatorskiego połowu ryb PZW Okregu Poznańskiego (od 2022 r.)

Przepisy PZW | 2021-10-18 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu jako uprawniony do rybactwa, w zezwoleniu wydanym na podstawie Ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18.04.1985 r. z późn. zm. w związku z Uchwałą nr 3/I/2018 Prezydium Zarządu Głównego z dnia 19.01.2018 r., Uchwałą nr 42/2018 Zarządu Okręgu z dnia 19.02.2018 r. wprowadził obowiązek prowadzenia od 2018 r. Rejestru Amatorskiego Połowu Ryb na wodach ogólnodostępnych będących własnością lub użytkowanych przez Okręg. Rejestr amatorskiego połowu ryb w wodach Okręgu PZW w Poznaniu służy do ...... więcej

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW Okręgu Poznańskiego (od 2022 r.)

Przepisy PZW | 2021-10-18 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

W załączeniu Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW Okręgu Poznańskiego obowiązujący od dnia 01.01.2022 r.... więcej

Minimalny stan członków Kół PZW Okręgu Poznańskiego

Przepisy PZW | 2021-09-08 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu realizując pkt. 5 Uchwały XXXI Okręgowego Zjazdu Delegatów PZW w Poznaniu z dnia 23.04.2017 r. podjął dnia 14 lipca 2017 r. Uchwałę Nr 8/17 w sprawie likwidacji Kół PZW (z późniejszymi zmianami) o następującej treści: „Na podstawie pkt 5 Uchwały Okręgowego Zjazdu Delegatów z dnia 23.04.2017 r., zgodnie z § 47 ust. 1 w oparciu o § 46 pkt 9 Statutu PZW i wniosek Komisji ds. Organizacyjnych, Prezydium Zarządu Okręgu postanawia: 1. Zlikwidować z dniem 31.12.2021 r. wszystkie Koła, które ...... więcej