Składki i opłaty na ochronę i zagospodarowanie wód

Powiadom znajomego:

WYSOKOŚĆ OPŁAT I SKŁADEK CZŁONKOWSKICH NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD - 2024 r. 

1. Wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód:  

Składka pełna
1 Składka podstawowa pełna (wszystkie metody i łódź) 390,00
2 Składka ulgowa dla:  
- odznaczonych Srebrną Odznaką PZW 250,00
- odznaczonych Złotą Odznaką PZW 220,00
- odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami 150,00
- strażników SSR i SOM działających na wodach Okręgu PZW w Poznaniu posiadających staż od 1 do 3 lat 250,00
- strażników SSR i SOM działających na wodach Okręgu PZW w Poznaniu posiadających staż powyżej 3 lat 150,00
- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do 24 lat 180,00
- mężczyzn po ukończeniu 65 lat życia z 10-letnim stażem w PZW 280,00
- kobiet bez względu na wiek i staż w PZW 280,00
- członka uczestnika (młodzież do lat 16) 70,00
Składka niepełna
3 podstawowa z brzegu i lodu (wszystkie metody, bez łodzi) 380,00
Składka uzupełniająca
4 uzupełniająca do składki niepełnej podstawowej (rozszerzenie składki niepełnej bez łodzi do składki pełnej z łodzią) 10,00
Zwolnieni z wnoszenia składki
5 - Członkowie Honorowi  PZW
- Członkowie PZW posiadający I grupę inwalidztwa
0,00

Objaśnienie:

 1. Strażnik korzystający z ulgi winien przedstawić aktualną na dany rok legitymację strażnika SSR (SOM) potwierdzającą roczny staż, a w przypadku wydania nowej legitymacji przedstawia dodatkowo zaświadczenie wydane przez Komendanta Powiatowego SSR (Komendanta Okręgowego) o stażu służby.
 2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW lub legitymacji Członkowskiej poświadczającej staż.
 3. Składka uzupełniająca pozwala na rozszerzenie zezwolenia na wędkowanie o dodatkowe metody wędkowania tj. przejście od składki niepełnej podstawowej do składki pełnej podstawowej

2. Wysokość opłaty za egzamin na kartę wędkarską:  

Opłata za egzamin na kartę wędkarską - 70,00 zł z VAT

Z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się do ukończenia 19 lat  

3. Wysokość składek i opłat okresowych za zezwolenie na wędkowanie na wybrany akwen (staw, jezioro, rzekę):  

Lp. Treść Wysokość w zł
składki dla Członków PZW opłaty dla osób niezrzeszonych (z VAT)
1 1 dzień 50,00 85,00
2 3 dni 80,00 125,00
3 7 dni 120,00 180,00

4. Wysokość opłat rocznych za zezwolenie na wędkowanie dla osób niezrzeszonych:  

Lp. Treść Wysokość w zł z VAT
1 pełna na wszystkie wody (wszystkie metody z brzegu i z łodzi) 800,00
2 na wszystkie wody z brzegu (wszystkie metody, połów tylko z brzegu) 790,00
3 na jeden wybrany akwen (staw, jezioro, rzekę) (wszystkie metody z brzegu i z łodzi) 750,00
4 wyłącznie na rz. Drawę obwód 3, 5 i 7 (wszystkie metody) 400,00

5. Wysokość opłat za zezwolenie na połów ryb kuszą 

W roku 2024 Okręg PZW w Poznaniu nie udostępnia wód do amatorskiego połowu ryb kuszą.

6. Informacje dodatkowe w zakresie zasad stosowania ulg i zwolnień w składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód

 1. Do składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód, wydaje się bezpłatne, imienne i terminowe zezwolenie określające warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb na wodach użytkowanych przez wydającego zezwolenie.
 2. Honorowi członkowie PZW, zgodnie z §15 ust. 3 Statutu PZW są zwolnieni z wnoszenia składek za wędkowanie na wodach PZW za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego PZW. Nie zwalnia to członków honorowych z posiadania zezwolenia na amatorski połów ryb.
 3. Składka członkowska ogólnozwiązkowa i składka na ochronę i zagospodarowanie wód wniesiona przez członka uczestnika upoważnia go do wędkowania na wodach PZW ogólnie dostępnych całego kraju, na warunkach określonych przez uprawnionego do rybactwa i po uzyskaniu jego zezwolenia.
 4. Członkowie PZW w wieku 17 - 24 lat są uprawnieni do zniżki w składce na ochronę i zagospodarowanie wód po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
 5. Zniżka dotycząca niepełnosprawności może być tylko zastosowana dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu ZNACZNYM (I grupa inwalidzka) wydanym przez:
  -  Powiatowe, Miejskie i Wojewódzkie Zespoły Orzekające Niepełnosprawność - orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające jednego z trzech stopnia niepełnosprawności – znacznego, przy czym: do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji
  -  Zespoły Orzekające przy Zakładzie  Ubezpieczeń Społecznych - orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które traktowane są na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  - Inne orzeczenia nie mają zastosowania.
  - Do zastosowania  ulgi  przez  Skarbnika członek PZW musi złożyć kopię swojego orzeczenia wydanego przez wyżej wymienione w pkt.1 i 2 Organy wraz ze zgodą na przetwarzanie przez Okręg PZW w Poznaniu danych osobowych związanych ze stanem zdrowia. Uprawnienie do ulgi po weryfikacji złożonych dokumentów, zostaje wprowadzone przez biuro Okręgu PZW w Poznaniu do elektronicznej kartoteki członkowskiej.
 6. Składki członkowskie ogólnozwiązkowe oraz na ochronę i zagospodarowanie wód, oraz opłaty za wydane zezwolenie na amatorski połów ryb dla osób niezrzeszonych obowiązują w danym roku kalendarzowym i nie podlegają zwrotowi.
 7. Młodzież do lat 14 niezrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach uprawnień, łowiska i dziennego limitu swego opiekuna posiadającego kartę wędkarską i zezwolenie na wędkowanie uprawnionego do rybactwa oraz w jego obecności, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z innych przepisów.