Postój pojazdów podczas zawodów wędkarskich

PGW Wody Polskie informują, że brak konieczności uzyskiwania zgody na organizowanie zawodów wędkarskich przeprowadzanych przez Polski Związek Wędkarski nie zwalnia Kół i organizatorów zawodów z przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. Wejście na teren nieruchomości i organizacja zawodów wędkarskich w ramach powszechnego korzystania z wód w rozumieniu art. 33. ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.; dalej: Prawo wodne), nie daje możliwości wjeżdżania pojazdami mechanicznymi tj. samochodami oraz ustawiania namiotów ekspresowych na terenie ww. nieruchomości. Tego typu działania możliwe są tylko poprzez uzyskanie zgody właściciela nieruchomości oraz zawarcie stosownej umowy dzierżawy.

Nie jest dopuszczalne lokalizowanie miejsc postojowych pod mostami (m.in. pod obiektem mostowym stanowiącym własność Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, zlokalizowanym na działce, w stosunku do której Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie sprawuje prawa właścicielskie), które z uwagi na ich charakter oraz przeznaczenie nie pozwalają na przebywanie pod mostem jak i w jego otoczeniu osób postronnych.

W związku z powyższym uprasza się o nie wjeżdżanie oraz nie parkowanie samochodów na terenie należącym od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Postój pojazdów w czasie trwania zawodów wędkarskich powinien odbywać się w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych. Niestosowanie się do zaleceń Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu będzie skutkowało wezwaniem odpowiednich służb oraz możliwością niewyrażenia zgody na organizację kolejnych zawodów, ze względu na brak respektowania zaleceń RZGW w Poznaniu.

Ponadto PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu przypomina, iż zgodnie z Art. 475. Prawa wodnego „Kto niszczy lub uszkadza brzegi śródlądowych wód powierzchniowych, brzegi wód morskich, budowle, w tym mury, niebędące urządzeniami wodnymi, tworzące brzeg lub grunty pokryte śródlądowymi wodami powierzchniowymi — podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”