Straż Ochrony Mienia PZW

Powiadom znajomego:

Regulamin Straży Ochrony Mienia PZW Okręgu PZW w Poznaniu

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Zadaniem Straży Ochrony Mienia PZW zwanej dalej Strażą jest współdziałanie ze Społeczną Strażą Rybacką w zakresie przestrzegania ustawy z dnia 18.04.1985 r. o rybactwie śródlądowym (tj. Dz. U z 1999 r., Nr 66, poz. 750 ze zmianami) oraz przepisów wydanych na jej podstawie.
2. Terenem działania Straży Ochrony Mienia PZW przy Polskim Związku Wędkarskim Okręg w Poznaniu są wody śródlądowe będące w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu.
3. Polski Zawiązek Wędkarski Okręg w Poznaniu zapewnia strażnikom niezbędne do wykonania zadań wyposażenie oraz odznaki.
4. Nadzór nad Strażą Ochrony Mienia PZW sprawuje Zarząd Okręgu PZW w Poznaniu poprzez Komendanta Okręgowego Społecznej Straży Rybackiej.

II. Organizacja Straży Ochrony Mienia PZW.

§ 2

1. Straż Ochrony Mienia PZW tworzy:
a. Komendant Grupy Terenowej
b. Strażnicy Straży Ochrony Mienia PZW zwani dalej ,,strażnikami''
2. Strażnicy są bezpośrednio podlegli Komendantowi Grupy.
3. Strażnicy mogą działać w patrolu Straży Ochrony Mienia PZW lub we wspólnym patrolu ze Społeczną Strażą Rybacką
4. Patrol straży składa się z co najmniej dwóch strażników.
5. Patrolem kieruje wyznaczony przez Komendanta Grupy strażnik lub podczas wspólnego patrolu strażnik Społecznej Straży Rybackiej.

III. Tryb powoływania, odwoływania oraz zakres obowiązków Komendanta.

§ 3

1. Komendantem Grupy, może być osoba posiadająca kwalifikacje Strażnika Państwowej Straży Rybackiej.
2. Komendanta Grupy powołuje i odwołuje Komendant Okręgowy SSR przy Polskim Związku Wędkarskim Okręg w Poznaniu po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Koła.
3. Do obowiązków komendanta grupy należy organizowanie działalności Straży na wskazanym terenie, w szczególności:
a. sporządzanie planów i harmonogramów działania Straży oraz ocena działalności,
b. współpraca ze Społeczną Strażą Rybacką w zakresie zapobiegania i zwalczania nielegalnego połowu ryb, raków i minogów, połowu ryb niezgodnie z obowiązującymi przepisami oraz obrotu nielegalnie pozyskanymi rybami, rakami i minogami,
c. organizowanie szkoleń specjalistycznych dla strażników,
d. sporządzanie sprawozdań kwartalnych z działalności Straży dla Okręgu PZW w Poznaniu.

IV. Tryb powoływania i odwoływania, uprawnienia oraz zakres obowiązków strażnika.

§ 4

1. Strażnikiem, może być osoba posiadająca kwalifikacje Strażnika Państwowej Straży Rybackiej.
2. Strażnika powołuje i odwołuje Komendant Grupy w porozumieniu z Komendantem Okręgowym SSR i Zarządem Koła.
3. Strażnik wchodzący w skład patrolu jest obowiązany do wykonywania poleceń dowódcy tego patrolu.
4. Podejmując czynności kontrolne strażnik jest obowiązany posiadać legitymację strażnika i nosić na widocznym miejscu odznakę Strażnika Ochrony Mienia PZW.
5. Strażnik jest odpowiedzialny za powierzone /przydzielone/ mu wyposażenie.
6. W czasie wykonywania czynności służbowych strażnik jest uprawniony do:
a) kontroli dokumentów uprawiających do połowu ryb u osób dokonujących połowu,
b) kontroli ilości, masy i gatunków odłowionych ryb oraz przedmiotów służących do ich połowu,
c) zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w wypadku niemożności ustalenia ich posiadacza,
d) odebrania za pokwitowaniem ryb będących w okresie ochronnym lub o wymiarach ochronnych oraz złowionych z naruszeniem przepisów,
e) żądania wyjaśnień i wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, a w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia odebrania za pokwitowaniem zezwolenia na amatorski połów ryb, z tym, że zezwolenie należy przekazać niezwłocznie uprawnionemu do rybactwa.
7. Po wykonanych czynnościach kontrolnych i zabezpieczających strażnik sporządza notatkę, którą przekazuje Komendantowi Okręgowemu SSR.
8. Notatka powinna zawierać:
a) czas, datę i miejsce przeprowadzonych czynności,
b) imię, nazwisko i adres osoby kontrolowanej,
c) wyszczególnienie przeprowadzonych czynności,
d) czytelny podpis strażnika lub kierującego patrolem.

V. Sposób postępowania strażnika w trakcie wykonywania czynności kontrolnych i zabezpieczających.

§ 5

1. Podczas dokonywania kontroli strażnik jest obowiązany nosić w widocznym miejscu odznakę strażnika oraz przestrzegać zasad kulturalnego zachowania i uprzejmego traktowania osoby kontrolowanej.
2. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych strażnik jest obowiązany przestrzegać obowiązku przedstawienia się osobie kontrolowanej i okazać legitymację strażnika na żądanie osoby kontrolowanej. W razie udaremnienia strażnikowi wykonywania czynności kontrolnych przez osoby kontrolowane, strażnik od tych czynności odstępuje i zawiadamia o tym Społeczną Straż Rybacką lub Policję. O zaistniałym wypadku powiadamia również Komendanta Grupy.

VI. Postępowanie strażnika z odebranymi lub porzuconymi rybami i przedmiotami służącymi do ich połowu.

§ 6

1. Porzucone ryby, raki i minogi strażnik obowiązany jest przekazać za pokwitowaniem właściwemu uprawionemu do rybactwa, a jeżeli są żywe wypuścić do akwenu, z którego zostały pozyskane. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy nie ma możliwości szybkiego oddania ryb uprawnionemu do rybactwa dla zabezpieczenia ich przed zepsuciem, strażnik może dokonać przekazania za pokwitowaniem osobie fizycznej w celu ich dalszego zagospodarowania.
2. Odebrane w okresie ochronnym lub niewymiarowe względnie objęte przepisami o ochronie przyrody ryby, raki jeżeli są żywe strażnik powinien niezwłocznie wpuścić do wody z zachowaniem niezbędnej staranności. Fakt wypuszczenia ryb i raków strażnik jest obowiązany odnotować w pokwitowaniu wydanym osobie kontrolowanej. Jeżeli wymienione wyżej ryby i raki są śnięte, strażnik wykonuje czynności o których mowa w ust.1.
3. Odebrane zezwolenie na amatorski połów ryb strażnik niezwłocznie przekazuje uprawnionemu do rybactwa.

§ 7


1. Zabezpieczone porzucone przedmioty służące do nielegalnego połowu ryb strażnik jest zobowiązany niezwłocznie przekazać uprawnionemu do rybactwa.

§ 8

Pokwitowanie o którym mowa w § 4 ust. 6 lit. d i e strażnik sporządza w trzech egzemplarzach z tym, że oryginał pokwitowania wręcza osobie kontrolowanej, a kopie załącza do notatki.

VII. Zasady współpracy Straży Ochrony Mienia PZW ze Społeczną Strażą Rybacką.

§ 9

1. Współpraca Straży Ochrony Mienia PZW ze Społeczną Strażą Rybacką i uprawnionymi do rybactwa polega w szczególności na:
1) wzajemnym informowaniu się o występujących zagrożeniach naruszenia przepisów o rybactwie śródlądowym oraz podejmowanych i wykonywanych czynnościach kontrolnych i zabezpieczających,
2) opracowaniu wspólnych programów i uzgodnieniu okresowych planów kontroli,
3) organizowaniu wspólnych działań kontrolnych i zabezpieczających.

VIII. Przepisy końcowe

§ 10

1. Odznaki i legitymacje Straży Ochrony Mienia PZW oraz pokwitowania o których mowa w § 6 zabezpiecza Polski Zawiązek Wędkarski Okręg w Poznaniu.
2. Legitymację wystawia i przedłuża Komendant Okręgowy SSR.

 

Załącznik do uchwały Nr 149/2016 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 19.04.2016 r.

 

  • kwestionariusz_straznika_SOM.doc

    • 0.03 MB

Menu