Opinia dotycząca używania silnika spalinowego na jez. Dominickim

PRZEDMIOT OPINII
Udzielenie odpowiedzi na postawione pytanie : Czy na jeziorze Dominickim, położonym w gminie Włoszakowice, w powiecie leszczyńskim, na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego dopuszcza się używanie jednostek pływających napędzanych silnikiem spalinowym?

USTALENIA FAKTYCZNE I STAN PRAWNY

Rozporządzeniem nr 115a/91 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 25 listopada 1991r. powołano Przemęcki Park Krajobrazowy na terenie, którego położone jest jezioro Dominickie.

W § 2 pkt 12 lit. a) tegoż rozporządzenia postanowiono, że : „Dla zabezpieczenia wartości krajobrazowych, przyrodniczych, kulturowych i estetycznych Parku postanawiam, co następuje:
12/ objąć stałą ochroną jeziora i ich strefy przybrzeżne poprzez:
używania łodzi motorowych (…).

Powyższe powielono w tekście jednolitym tego rozporządzenia - § 3 pkt 6 obwieszczenia Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Województwa Leszczyńskiego ( Dz.U. Woj. Leszczyńskiego nr 22 poz. 89, str. 600), wskazując dodatkowo, iż „ zakaz nie dotyczy łodzi należących do gospodarstw rybackich, organów bezpieczeństwa i porządku publicznego”.

Rozporządzenie to nie zostało uchylone.

Zakaz używania łodzi motorowych wprowadzony ww. rozporządzeniem jest tożsamy z zakazem zawartym w pkt. 14 katalogu zakazów opisanych w art. 17 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, zgodnie, z którym w parku krajobrazowym może być wprowadzony zakaz używana łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych.

Art. 116 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U tj. z 2024 poz. 24) przewiduje, iż „Rada powiatu, w drodze uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, ograniczy lub zakaże używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe”. Ust. 4 : „Ograniczenia nie mogą dotyczyć jednostek pływających, których użycie jest konieczne do celów bezpieczeństwa publicznego lub do utrzymania cieków i zbiorników wodnych”.

Do chwili obecnej Rada Powiatu nie podjęła uchwały w tym przedmiocie.

WNIOSKI
W świetle dokonanej analizy – w obecnie obowiązującym stanie prawnym i wobec obowiązywania ww. rozporządzenia stanowiącego akt założycielski Przemęckiego Parku Krajobrazowego (§ 3 pkt 6 obwieszczenia Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Województwa Leszczyńskiego nr 22 poz. 89) - na jeziorze Dominickim położonym w obrębie Przemęckiego Parku Krajobrazowego nie można używać łodzi motorowych z wyjątkiem łodzi należących do gospodarstw rybackich, organów bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Opinia niniejsza stanowi wyłącznie wyraz poglądów prawnych jej Autora i nie może być w inny sposób interpretowana. W szczególności wnioski jakie można wyprowadzić na podstawie niniejszej opinii wskazują na właściwy w ocenie Autora sposób rozwiązania opiniowanej sytuacji i nie mogą być traktowane jako zapewnienie, że w przypadku wszczęcia postępowania sądowego, sąd czy organy administracji publicznej w sprawie lub sprawach dotyczących przedmiotu opinii przyjmą poglądy tożsame lub zbliżone do wykładni zaprezentowanej w niniejszej opinii.

 

ZAŁOŻENIA DO OPINII
Przy sporządzaniu opinii przyjęto następujące założenia na podstawie informacji uzyskanych od Zleceniodawcy :
1. Jezioro Dominickie położone jest w gminie Włoszakowice w powiecie Leszczyńskim i na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego,
2. Do chwili obecnej Rada Powiatu Leszczyńskiego nie podjęła uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek napędzanych silnikiem spalinowym,
PODSTAWA PRAWNA OPINII
Podstawą prawną do sporządzenia opinii jest:
1. Rozporządzenie nr 115a/91 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 25 listopada 1991r. w sprawie powołania Przemęckiego Parku Krajobrazowego ( Dz.U. Woj. Leszczyńskiego nr 12, poz. 107, str. 201),
2. Obwieszczenie Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie z 13 maja 1996r. w sprawie ogłoszenia teksu jednolitego rozporządzenia Wojewody Leszczyńskiego w sprawie powołania Przemęckiego Parku Krajobrazowego ( Dz.U Woj. Leszczyńskiego nr 22, poz. 89, str. 600)
3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne ( Dz.U t.j z 2023, poz. 1478),
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. (Dz.U z 2023 poz. 1336),
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U t.j. z 2024 poz. 54).